Diecezjalny konkurs o św. Józefie

8 grudnia 2020 roku, z okazji 150. rocznicy ustanowienia św. Józefa Patronem Kościoła powszechnego, papież Franciszek ogłosił „Rok św. Józefa”. Potrwa on do 8 grudnia 2021 roku. Pragnąc przybliżyć tę niezwykłą postać, WNiWK Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu oraz Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży naszej diecezji ogłasza konkurs pod tytułem:

Św. Józef – Powiernik tajemnic zbawienia

 Regulamin konkursu

Uczestnicy: konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Cele konkursu

 • upowszechnianie wiedzy o św. Józefie opiekunie Pana Jezusa
 • pogłębienie wiedzy na temat św. Józefa
 • doskonalenie umiejętności sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim, rozwijanie umiejętności plastycznych. Posługiwanie się narzędziami TIK
 • Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia u dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Kategorie:

Kategoria plastyczna – przeznaczona jest dla uczniów klas I- VI

Kategoria I- klasy I- III

Kategoria II- klasy IV-VI

Uczeń przygotowuje samodzielnie pracę na temat:

 1. Postać św. Józefa jako opiekuna Pana Jezusa
 2. Św. Józef w życiu rodzinnym
 3. Św. Józef człowiek pobożny i pracowity

Pracę należy wykonać samodzielnie w formacie A-4, lub A-3, wybraną techniką: farby plakatowe, akwarele, kredki, ołówek, wyklejanki. Nie dopuszcza się w wykonaniu pracy produktów spożywczych typu kasza, ryż, groch itp.

Ocenie podlega ujęcie tematu, estetyka.

Kategoria prezentacja multimedialna klasy VII-VIII

Uczeń przygotowuje samodzielnie prezentację na temat:

 1. Postać św. Józefa jako opiekuna Pana Jezusa
 2. Św. Józef w życiu rodzinnym
 3. Św. Józef człowiek pobożny i pracowity

Ocenie podlega merytoryczna zawartość prezentacji oraz oryginalność i pomysłowość w ujęciu tematu.

Kryteria oceny prezentacji multimedialnej:

Prezentację należy wykonać w programie i nagrać na płytę DVD ze wskazaniem wszystkich wykorzystanych źródeł (bibliografia i netografia) 10-15 slajdów.

Ocenie podlega ujęcie tematu, zawartość merytoryczna, estetyka, oryginalność, czytelność, dobranie efektów, animacji do podjętego tematu.

Kategoria literacka – przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich

Uczeń zredaguje samodzielnie pracę pisemną na jeden z trzech podanych niżej tematów:

 1. Przedstaw św. Józefa jako człowieka wiary, miłości i nadziei.
 2. Św. Józef – mąż pracowity i pokorny
 3. „Bardziej być niż mieć” – wszystko dla rodziny

Kryteria oceny prac literackich:

− trafne opracowanie podjętego tematu, właściwy dobór argumentów uzasadniających wybrany temat

− wskazanie św. Józefa jako wzoru dla mężczyzn, mężów, ojców, robotników,

− znajomość biografii świętego zawartej w Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła

− poprawność stylistyczna, językowa, interpunkcyjna, ortograficzna wypowiedzi.

Prace literackie winny być dostarczone w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (płyta DVD).

Prace literackie powinny być napisane komputerowo, w programie Word od 2 do 5 stron A4 (marginesy: 1,5 cm, czcionka: Arial, rozmiar 12, interlinia – 1,5).

Ogólne warunki udziału w konkursie:

Uczeń może przygotować tylko jedną pracę w kategorii.

Każdy uczestnik załącza do swojej pracy:

-kartę zgłoszenia (załącznik nr 1),

– zgodę rodzica /opiekuna prawnego autora pracy na uczestnictwo w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych lub zgodę pełnoletniego uczestnika na przetwarzanie danych osobowych 3 (załącznik nr 2),

– zgoda pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na rozpowszechnianie wizerunku (załącznik nr 3),

-Zgodę uczestnika pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na rozpowszechnianie nadesłanej pracy (załącznik nr 4),

-klauzulę informacyjną dla uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestnika (załącznik nr 5),

–  oświadczenie pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego autora pracy o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu oraz klauzulą informacyjną (załącznik nr 6)

– według zamieszczonych wzorów.

Karty zgłoszenia oraz prace uczniów przesyła szkoła.

Nośniki z prezentacją lub pracą literacką stają się własnością organizatorów konkursu i nie są odsyłane.

Prace nie mogą wcześniej być publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Należy je dostarczyć do dnia 20 maja 2021r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu,
ul. Mariacka 7, 27-600 Sandomierz
z dopiskiem “Konkurs o św. Józefie”

Laureaci konkursu:

W każdej kategorii komisja konkursowa wyłoni spośród uczestników 3 laureatów i 3 wyróżnienia.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy a laureaci otrzymają dodatkowo nagrody rzeczowe.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej  WNiWK w zakładce konkursy.

Uroczyste podsumowanie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się do 15. 06. 2021r.

O szczegółach wyników konkursu laureaci i przygotowujący ich nauczyciele zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub mailową.

We wszystkich kwestiach spornych decydujący i ostateczny głos należy do organizatorów konkursu.

Prace nadesłane nie podlegają zwrotowi, stają się własnością organizatora.

Komisja konkursowa

 1. Przewodniczący: Ks. Adam Kopeć
 2. Ks. Jan Kania
 3. Ks. Maciej Charabin
 4. Ks. Sylwester Gaweł
 5. S. Lucyna Ćwiek
 6. P. Urszula Stępień
 7. P. Grażyna Milarska
 8. P. Urszula Sroka
 9. P. Grażyna Ufniarz-Ciupak
 10. P. Elżbieta Trębacz
 11. P. Iwona Hebda

Do pobrania:

Plik Rozmiar pliku Pobrania
doc Załącznik nr 1 13 KB 198
doc Załącznik nr 2, 3 13 KB 214
doc Załącznik nr 4 13 KB 160
doc Załącznik nr 5, 6 15 KB 145